Vzdelávacia činnosť

Kalendár podujatí

Pripravované podujatia

Mediálna výchova ako prierezová téma v materskej škole

 • Dátum konania: 14.8.2015 — 18.9.2015
 • Začiatok prihlasovania: 2.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 13.7.2015
 • učiteľ
 • ucitel pre predprimárne vzdelávanie ( ucitel materskej školy), ucitel pre kontinuálne vzdelávanie
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Tvorba obsahu komisionálnej skúšky v súlade so školským vzdelávacím programom v základnej umeleckej škole

 • Dátum konania: 15.8.2015 — 15.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
 • učiteľ
 • učiteľ základnej umeleckej školy
 • Pracovisko: RP MPC Prešov

Modernizácia hudobnej edukácie prostredníctvom digitálnych technológií

 • Dátum konania: 15.8.2015 — 1.9.2015
 • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
 • učiteľ
 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ základnej umeleckej školy, hudobná výchova, predmety hudobného, tanečného, literárno-dramatického odboru ZUŠ.
 • Pracovisko: RP MPC Prešov

Tvorba úloh pre prípravu žiakov primárneho vzdelávania na testovanie

 • Dátum konania: 15.8.2015 — 1.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
 • Pracovisko: RP MPC Prešov

Pokusy z prírodovedy na I. stupni ZŠ

 • Dátum konania: 15.8.2015 — 1.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
 • Pracovisko: RP MPC Prešov

Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky

 • Dátum konania: 19.8.2015 — 30.9.2015
 • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
 • učiteľ
 • učiteľ primárneho vzdelávania, učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Riešenie problémových úloh metódami vedeckého poznávania

 • Dátum konania: 1.9.2015 — 1.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 15.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.8.2015
 • učiteľ
 • učiteľ ZŠ a SŠ, chémia, biológia,fyzika, odborné predmety potravinárskeho zamerania
 • Pracovisko: RP MPC Bratislava

Digitálny obsah v edukačnom procese s využitím redakčného systému

 • Dátum konania: 2.9.2015 — 20.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 31.8.2015
 • učiteľ, učiteľ ZUŠ, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy
 • učiteľ primárneho vzdelávania, učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Rozvoj digitálnych kompetencií prácou na interaktívnej tabuli s programom ActivInspire

 • Dátum konania: 4.9.2015 — 14.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 2.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 13.8.2015
 • učiteľ, majster odbornej výchovy
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Práca s interaktívnou tabuľou QOMO a softvérom Flow Works

 • Dátum konania: 4.9.2015 — 14.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 2.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 13.8.2015
 • učiteľ
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Projektové vyučovanie v prírodovedných predmetoch

 • Dátum konania: 4.9.2015 — 10.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 3.9.2015
 • učiteľ
 • učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy (aprobácia MAT, BIO, CHE, FYZ, GEO
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 02

 • Dátum konania: 4.9.2015 — 20.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 20.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 3.9.2015
 • učiteľ
 • učiteľ primárneho vzdelávania, učiteľ 2.stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy
 • Pracovisko: DP MPC Nitra

Využívanie digitálnej kompetencie na podporu procesu učenia sa

 • Dátum konania: 5.9.2015 — 26.10.2015
 • Začiatok prihlasovania: 1.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 25.8.2015
 • učiteľ
 • učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ (okrem učiteľa informatiky)
 • Pracovisko: DP MPC Trenčín

Rozvoj podnikateľských zručností v základných a stredných školách

 • Dátum konania: 1.10.2015 — 30.11.2015
 • Začiatok prihlasovania: 1.7.2015
 • Koniec prihlasovania: 15.9.2015
 • učiteľ, majster odbornej výchovy
 • učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ Vyučovací predmet: matematika, občianska náuka, etická výchova, informatika, odborné predmety ekonomického zamerania, odborná prax, odborný výcvik)
 • Pracovisko: DP MPC Trenčín