O projekte

Kalendár podujatí

Popis projektu

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

         

       Kvalitné vzdelanie je jedným zo základných pilierov prosperujúcej spoločnosti a je súčasťou základných hodnôt kultúrneho človeka. V najvyspelejších krajinách je vysoko hodnotené celoživotné vzdelávania prispôsobené aktuálnym požiadavkám doby. Súčasná globálna kríza  sa negatívne prejavila aj v oblasti vzdelávania, ktoré je ovplyvňované aj situáciou na pracovnom trhu. Dopyt pracovného  trhu nie vždy odráža ponuku vzdelávacích inštitúcií. Celospoločenské diskusie na tému kvality vzdelávania pre trh práce sa vo viacerých oblastiach zhodujú. Je všeobecne známe, že prosperita krajiny závisí od vzdelaných a odborne pripravených ľudí, ktorí disponujú kvalifikovanými  kľúčovými kompetenciami nevyhnutnými pre dané zamestnanie. Uvedomujeme si, že dosiahnutie efektivity práce každého z nás  je dosiahnutie rovnováhy medzi aktuálnou potrebou pracovného trhu  a kvalitným celoživotným vzdelávaním celej populácie našej spoločnosti. Privilegovanou časťou v celom systéme vzdelávania je mladá generácia a učitelia, ktorí ako hlavní nositelia vedomostí a hodnôt, majú najväčšiu zodpovednosť za jej vzdelávanie. Kvalita vzdelania žiakov preto úzko súvisí  s celoživotným vzdelávaním učiteľov, keďže iba erudovaný učiteľ dokáže prispôsobiť  kvalitu vzdelávania žiakov rýchlemu tempu nových informačných zdrojov a meniacim sa podmienkam trhu práce. K rozvoju profesionality našich učiteľov prispieva aj realizácia národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktorý svojimi aktivitami podporuje naplnenie zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom MPC je v rámci tohto národného projektu uspokojiť vzdelávacie potreby pedagogických a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva tak, aby všetci absolventi vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania nadobudli odborné kompetencie a pocit osobného úspechu, z uspokojenia vlastných intelektových potrieb. Len vysokokvalifikovaný učiteľ s  odbornými kompetenciami a osobnostnými kvalitami môže prispieť k zvýšeniu a zefektívneniu  kvality vzdelávania mladej generácie. Preto by každý učiteľ, ktorý si permanentne inovuje svoje profesionálne kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania mal získať morálne a finančné ocenenie. Učitelia si zaslúžia zvýšiť celospoločenský status, pretože svojou prácou ovplyvňujú modernizáciu vzdelávania a vedomostnú úroveň spoločnosti.

Aktivita 1.1: Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície PZ a OZ škôl a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie a permanentnej inovácie.

Aktivita 2.1: Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín PZ a OZ, škôl a školských zariadení

Aktivita 2.2: Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania PZ a OZ podľa systému akreditácie v súlade s profesijnými štandardmi pre všetky kategórie PZ a OZ vrátane systému ich evalvácie.

Aktivita 3.1: Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií vrátane digitálnej formy, pre kontinuálne vzdelávanie PZ a OZ, škôl a školských zariadení.

Aktivita 3.2: Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií PZ a OZ a stratégií výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Aktivita 4.1: Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania v oblastiach profesijných kompetencií PZ a OZ škôl a školských zariadení a na realizáciu programov inovatívnych metód výučby.

Aktivita  4.2: Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity