O projekte

Kalendár podujatí

Ciele projektu

Cieľ projektu

Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií.

Ciele projektu

Špecifický cieľ projektu 1

Vytvoriť nástroje na zvyšovanie kvality škôl a školských zariadení.

Špecifický cieľ projektu 2

Vytvárať a akreditovať programy kontinuálneho vzdelávania a tým rozvíjať kvalitu inštitúcií ďalšieho vzdelávania.

Špecifický cieľ projektu 3

Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií cieľovej skupiny v systéme kontinuálneho vzdelávania v súlade s profesijnými štandardami a perspektívnymi potrebami vzdelanostnej spoločnosti.

Špecifický cieľ projektu 4

Zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa a uľahčiť prístup k vzdelávacím programom a učebným zdrojom prostredníctvom moderných vzdelávacích foriem.