O projekte

Kalendár podujatí

Odborná aktivita 4.1

Výstupy aktivity:

1 vytvorený interaktívny vzdelávací portál na podporu kontinuálneho vzdelávania, ktorý  poskytuje:

  • funkcie administrácie vzdelávacieho procesu (prihlášky záujemcov, zaraďovanie do študijných skupín, dotazníky, spätná väzba),
  • služby pre dištančné vzdelávanie,
  • funkcie LMS systému (podpora „blended learningu“) – sprístupňovanie študijných materiálov, komunikačné nástroje, testovanie vedomostí),
  • bázu znalostí (úložisko edukačných materiálov, zhromažďovanie materiálov vytvorených frekventantmi v priebehu realizácie projektu atď.),
  • monitorovanie priebehu realizácie projektu,

·         využívanie nástrojov pre efektívnu komunikáciu medzi riešiteľmi projektu a frekventantmi vzdelávania,

·         priebežnú kontrolu práce frekventantov pri realizácii projektu.

On-line dotazníky na snímanie spätnej väzby od účastníkov vzdelávacích programov

Edukačné materiály vložené do portálu

60 e-learningových vzdelávacích programov s využitím on-line synchrónnej alebo asynchrónnej formy vzdelávania alebo off-line vzdelávania, s možnosťou realizácie vzdelávania prostredníctvom vzdelávacieho portálu.