O projekte

Kalendár podujatí

Odborná aktivita 1.1

 

Realizáciu odbornej aktivity je možné logicky rozdeliť do 4 podaktivít:

 1. Spracovanie metodiky tvorby profesijných štandardov
 2. Spracovanie profesijných štandardov
 3. Pilotné overenie profesijných štandardov v praxi škôl a školských zariadení
 4. Oboznámenie odbornej verejnosti s profesijnými štandardmi na odborných seminároch a odborných konferenciách

 

 1. Metodika tvorby profesijných štandardov

 

Inováciou profesijných štandardov bolo MPC poverené listom č. 210-13775/26257:1-920 generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠ SR  PaedDr. Petra Juráša 15.7.2010.

Pri hľadaní konceptu inovovaných profesijných štandardov bolo treba podrobiť dôkladnej analýze pilotnú verziou profesijných štandardov (z rokov 2006 – 2009) a stanoviť  východiská pre ich inováciu. Vychádzalo sa z  modelov profesijných štandardov v zahraničí, zo   skúseností s tvorbou pilotnej verzie profesijných štandardov, ako aj  z  reakcií  odbornej verejnosti  na profesijné štandardy publikované v  Pedagogických rozhľadoch . Analýza pilotných verzií profesijných štandardov potvrdila nevyhnutnosť potreby ich zásadnej inovácie predovšetkým v oblastiach presného vymedzenia ich funkcií a štruktúry.

Pracovná skupina stanovila  teoretické východiská, vymedzila funkcie profesijných štandardov a precizoval sa opis štandardu, najmä expicitné vymedzenie úrovne kompetencií v jednotlivých kariérových  stupňoch. Súčasťou Metodiky je aj Projekt pilotného overovania profesijných štandardov v praxi škôl a školských zariadení.

.

 1. Tvorba profesijných štandardov vrátane ich odborného posúdenia

Práca na profesijných štandardoch začala 2.2.2011. V prvej fáze  sa hľadal „univerzálny“ model profesijného štandardu učiteľa, ktorý bol následne aplikovateľný pre ostatné profesijné štandardy. V priebehu ich tvorby (roky 2011 – 2015) prechádzali profesijné štandardy významnými zmenami  po stránke štruktúry, obsahu i vizuálnej podoby.

 

Inovácia profesijných štandardov

Inovácia profesijných štandardov vychádza z poznania silných a slabých stránok pilotnej verzie profesijných  štandardov a potrieb pedagogickej praxe na praktickú využiteľnosť profesijných štandardov v procesoch sebarozvoja a rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov  v systéme kariérového rozvoja.

Pre inovované verzie profesijných štandardov  je charakteristické:

 • Je spracovaný 1 profesijný štandard pre všetky kariérové stupne v danej kategórii, resp. podkategórii pedagogických a odborných zamestnancov. Vytvoril sa jednotný dokument (jednotná štruktúra – spôsobu opisu profesijných kompetencií), ktorý umožňuje popísanie všetkých kompetencií, ich predpokladov (očakávané vedomosti a spôsobilosti) a ich preukázateľných prejavov - indikátorov.
 • Zvolená štruktúra profesijného štandardu umožňuje v príslušnom kariérovom stúpni uvádzať len tie indikátory (prejavy kompetencie), ktoré sú preň z hľadiska gradácie (rastu) charakteristické. To znamená, že vyšší kariérový stupeň v sebe obsahuje úroveň kompetencií nižšieho kariérového stupňa.
 • Profesijné štandardy  pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov tvoria systém. Je v nich aplikovaný koncept  3 oblastí.
 • Použitý jazyk je jednoznačný a zrozumiteľný, t.j. výstižný – blízky praxi pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Profesijné štandardy vytvárali pracovné skupiny, zložené z  významných odborníkov z praxe (skúsených pedagogických a odborných zamestnancov), akademikov a zamestnancov MPC.  

Na ich tvorbe pracovalo 140 odborníkov.

Konečný súbor tvorí  45 profesijných štandardov tematicky zoradených do 4 skupín:

 • Profesijné štandardy pre kategorie a podkategórie pedagogických zamestnancov – 22 štandardov
 • Profesijné štandardy pre kategórie odborných zamestnancov – 6 štandardov
 • Profesijné štandardy pre pedagogických a odborných zamestnancov špecialistov - 12 štandardov
 • Profesijné štandardy pre vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov – 5 štandardov

 

Profesijné štandardy boli odborne posúdené 50 renomovanými odborníkmi z akademického prostredia, zástupcami priamo riadených organizácií MŠ SR (ŠIOV, ŠŠI) a Úrad vlády SR, zástupcami profesijných organizácií a združení ( Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií, Spoločnosť pre predškolskú výchovu) a vynikajúcimi odborníkmi z praxe. Je spracovaných 67 odborných posudkov.

Súčasťou  pripomienkového konania bolo ich predstavenie všetkým priamo riadeným organizáciám MŠ SR, profesijným združeniam a asociáciám, zástupcom ZMOS, odborovému zväzu pracovníkov školstva, zástupcom cirkví a pod.

 

 1. Pilotné overovanie profesijných štandardov

Pilotné overovanie profesijných štandardov sa uskutočnilo o období marec – jún 2013.

Do pilotného overovania boli zapojené:

 • Materský škola , ulica Lánska, Považská Bystrica (Trenčiansky kraj),
 • Základná škola, ulica Slovenských partizánov, Považská Bystrica (Trenčiansky kraj) – škola s klasickými triedami a triedami pre intelektovo nadané deti a školským klubom detí,
 • Spojená škola, ulica J. Rumana,  Liptovský Mikuláš (Žilinský kraj) – škola má organizačné zložky: špeciálnu základnú školu, základnú školu s materskou školou pri nemocničnom zariadení , školský klub detí a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva,
 • Jazyková škola pri Gymnáziu Š. Moyzesa, Moldava nad Bodvou (Košický kraj)
 • Základná umelecká škola v Medzeve (Košický kraj) - škola  so štyrmi odbormi: výtvarným, hudobným, literárno-dramatickým a tanečným.
 • Centrum pedagogogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov (Prešovský kraj)

 

Spolu sa pilotného overovania zúčastnilo 58 overovateľov, 16 interných supervízorov a 9 externých supervízorov.

Skúsenosti z pilotného overovania a podnety zo strany zúčastnených boli zakomponované do príslušných profesijných štandardov.

 

 1. Oboznámenie odbornej verejnosti s profesijnými štandardmi na odborných seminároch a odborných konferenciách

Široká odborná verejnosť bola oboznámená s profesijnými štandardmi a možnosťami ich využitia v riadení škôl a školských zariadení na 8 odborných seminároch v jednotlivých krajoch :

22.10.2014  v Trnave

27.10.2014  v Trenčíne

3.11.2014    v Prešove

4.11.2014    v Košiciach

6.11.2014    v Nitre

13.11.2014  v Banskej Bystrici

19.11.2014  v Bratislave

20.11.2014  v Žiline

 

Cieľovou skupinou boli vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Seminárov sa zúčastnili aj hostia z MŠVVaŠ, zástupcovia OZ pracovníkov školstva. Lektormi odborných seminárov boli: PaedDr. Mária Šnídlová, Ing. Vladimír Laššák, PhD., PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

Spolu sa odborných seminárov zúčastnilo 748 účastníkov. Na záver každého seminára bola diskusia účastníkov s lektormi a hosťami. Väčšina otázok z pléna smerovala k preukazovaniu  úrovne profesijných kompetencií vo vzťahu k profesijným štandardom, k využitiu profesijných štandardov v procesoch adaptácie, hodnotenia a rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.  Profesijné štandardy boli prijaté pozitívne, samotné odborné semináre významne prispeli k oboznámeniu odbornej verejnosti s produktom OA 1.1.

Prezentácie lektorov sú zverejnené vo verejnej zóne.

 

V súčasnosti prebieha schvaľovací proces profesijných štandardov na úrovni Generálneho riaditeľstva MPC a Ministerstva školstva SR.

Dokument na stiahnutie Stiahnuť súbor
Pracovná_verzia_Profesijný_štandard_pedagogický_zamestnanec pdf
Pracovná_verzia_Profesijný_štandard_vedúci_PZ_vedúci_OZ pdf
Pracovná_verzia_Profesijný_štandard_odborný_zamestnanec pdf
Pracovná_verzia_Profesijný_štandard_PZ_OZ_špecialista pdf
Odborný seminár - úvod do problematiky ppt
Odborný seminár - Profesijný štandard vedúceho pedagogického zamestnanca ppt
Odborný seminár - Možnosti využitia profesijných štandardov v personálnom riadení školy ppt
Odborný seminár - Model, vývin a štruktúra profesijných štandardov ppt