O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 4.2

Zariadenie a vybavenie na odborné aktivity pedagogických a odborných zamestnancov

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vytvoriť materiálne a technické zabezpečenie pre vzdelávanie a podporu rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov, predovšetkým cez dištančné vzdelávanie, e-learning, Blended learning, on-line komunikáciu medzi účastníkmi a s účastníkmi projektu, aktuálne informácie o realizácií projektu, publicitu projektu a pokračovania jeho aktivít na plné využitie funkcií interaktívneho portálu.

Popis aktivity

Funkcia:

Účelom aktivity je zriadiť učebne kontinuálneho vzdelávania a vybaviť ich modernou výpočtovou a didaktickou technikou a tým vytvoriť podmienky pre realizáciu vzdelávacích aktivít (aktivita 3.2 a podmienky pre využitie interaktívneho portálu a videokonferenčného systému). Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sa budú prostredníctvom výpočtovej techniky umiestnenej v učebniach kontinuálneho vzdelávania prezenčne a dištančne vzdelávať a zároveň budú mať možnosť využiť ju pri plnení úloh vyplývajúcich zo vzdelávania, pri overovaní a pilotáži rôznych výstupov zo vzdelávacích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania, a výstupov, ktoré si vyžadujú ich pilotáž a overenie v rámci vyučovacích hodín v škole, školskom zariadení kde pôsobia.

 

Čas:      

15. 10. 2009 – 31. 12. 2012

Vstupy:

Aktivitu bude zabezpečovať tím odborníkov - pracovník na verejné obstarávanie potrebné pre výber dodávateľa technického vybavenia do učební, technik IT systémov, odborní konzultanti pre plánovanie vzdelávacích aktivít školy (aktivita 3.2 – presný popis činnosti je uvedený v opise aktivity 3.2)

 

                    Metóda: 

 •  Koordinátor odbornej aktivity 4.2 spracuje v spolupráci s projektovým manažérom harmonogram realizácie aktivity.
 • Obstaranie technického vybavenia formou verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní. Nákup a nainštalovanie technického vybavenia. Príprava technického zázemia realizácie všetkých foriem kontinuálneho vzdelávania (predovšetkým kombinované a dištančné, Blended learning, e-learning). Zakúpená výpočtová technika bude prevedená do majetku škôl a školských zariadení zmluvou o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku.
 • Budovanie učební kontinuálneho vzdelávania - umiestnenie výpočtovej a didaktickej techniky na školy. Rozmiestnenie učební kontinuálneho vzdelávania bude realizované tak, aby bola zabezpečená ich dostupnosť v spádových obciach a mestách a aby optimálne učebne kontinuálneho vzdelávania pokrývali regióny v cieli Konvergencia/Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Učebne kontinuálneho vzdelávania budú umiestňované v školách podľa nasledujúcich požiadaviek/kritérií:
 • počet učiteľov v škole, príp. spádovej oblasti,
 • dostupnosť školy v spádovej oblasti (región, mesto, väčšia obec a pod.),
 • možnosti sprístupňovania učební pre potreby kontinuálneho vzdelávania,
 • pripojenie na internet (optika, DSL),
 • vybavenie školy učebňami IKT,
 • vybavenie školy učebňami IKT z iných národných projektov.

V každej učebni kontinuálneho vzdelávania bude umiestnených 21 notebookov, 1 dataprojektor, 1 wifi router, ktoré budú slúžiť počas vzdelávacích aktivít projektu. Notebooky budú vybavené aplikačnými softvérovými balíkmi.

MPC stanoví interným predpisom pravidlá využívania učební kontinuálneho vzdelávania v rámci vzdelávacích aktivít.

V prípade, ak škola, v ktorej je zriadená učebňa kontinuálneho vzdelávania, bude vyradená zo siete škôl a školských zariadení bez právneho nástupcu, bude IKT technika  z tejto školy premiestnená a učebňa zriadená na inej škole v tej istej spádovej oblasti, spĺňajúcej vyššie uvedené kritériá. Ak sa takáto škola nenájde potom bude  náhradná učebňa kontinuálneho vzdelávania spolu s IKT technikou zriadená  v spádovej DP MPC alebo RP MPC.

 • Notebooky budú primárne využívané účastníkmi vzdelávania v súvislosti s realizáciou vzdelávacích aktivít projektu ( aktivita 3.2) a sekundárne aj pedagogickými a odbornými zamestnancami predmetnej školy pre potreby ostatných aktivít projektu a to napr. v prípade ich účasti na tvorbe vzdelávacích programov (aktivita 2.2) alebo na tvorbe učebných zdrojov(aktivita 3.1).
 • Okrem prezenčného a e-vzdelávania bude účastníkom vzdelávacích programov poskytované poradenstvo a konzultácie k tvorbe výstupov vzdelávania, príp. záverečných prác a záverečných prezentácií k ukončeniu vzdelávacieho programu. Pôjde o interaktívne konzultácie frekventantov s lektormi na báze e-technológií s efektívnym využitím prostredia Internetu a najnovších informačno-komunikačných technológií, vrátane videokonferenčného systému, ktorých využívanie predpokladá vytvorenie a zabezpečenie potrebných podmienok na využívanie uvedených foriem.
 • Ďalej budú na každom RP MPC zriadené max. 3 počítačové učebne, t.j. za cieľ RKZ bude zriadená 1 počítačová učebňa. Do 1 počítačovej učebne bude umiestnených 25 notebookov.  Počítačové učebne budú využívané na vzdelávanie oprávnenej cieľovej skupiny projektu.
 • Okrem zariadených a vybavených, učební na vzdelávanie budú mať účastníci k  dispozícii notebooky, ktoré budú pridelené na školu podľa typu škôl s aplikačnými softvérovými balíkmi. Počet notebookov pridelených na jednotlivé školy je uvedený nižšie v tabuľke „Počet škôl podľa typu – indikatívne rozdelenie“ (str. 32). Notebooky budú inštalované v miestnosti prístupnej každému pedagogickému zamestnancovi (v praxi je to najčastejšie zborovňa). Prehľad prideľovania notebookov na školy podľa typu škôl a počtu notebookov je uvedený v priloženej tabuľke.

Od školy budeme požadovať záväzné prehlásenie, že zabezpečí zo svojich pedagogických zamestnancov minimálne jedného účastníka na vzdelávanie v rámci NP PKR, zabezpečí neprekrývanie aktivít a výdavkov s inými národnými projektmi, do ktorých je zapojená a zabezpečí neprekrývanie aktivít a výdavkov s dopytovo orientovanými projektmi, ktorých je prijímateľov resp. do ktorých je zapojená. Toto bude podmienkou pridelenia notebookov a priložená tabuľka obsahuje ich maximálne počty. Počty sú indikatívne.

Počet škôl podľa typu

 

 

 

Typ školy

BA

notebook/zborovňa

BA               Počet notebookov

Základná škola 1.-9. ročník

129

2 - 4

258

Základná škola 1.-4. ročník, Základná škola 5.-9. ročník, Špeciálne ZŠ, prípadne ZUŠ

68

1 - 2

68

Gymnázium, SOŠ

109

2 - 6

327

Konzervatórium, Špeciálne stredné školy

10

2 - 6

20

SPOLU

 

 

673

 

V prípade spojenej školy sa aplikuje tabuľka podľa typu školu, ktorá je jej organizačnou súčasťou.

V prípade, ak niektorá zo škôl techniku neprevezme, bude ďalšie prerozdelenie techniky - notebookov oprávnenej cieľovej skupine podliehať schvaľovaniu RO OPV. Tieto budú využívané na vykonávanie úloh, spojených so vzdelávacím programom vrátane vzdelávania účastníkov prostredníctvom edukačného portálu v rámci aktivity 3.2. Tieto notebooky budú môcť využívať okrem účastníkov vzdelávacích aktivít (3.2) aj pedagogickí alebo odborní zamestnanci predmetnej školy /školského zariadenia pre potreby ostatných aktivít projektu a to napr. v prípade účasti na tvorbe vzdelávacích programov ( aktivita 2.2) alebo na tvorbe učebných zdrojov(aktivita 3.1) atď.

 

Výstupy aktivity:

 • 26 učební kontinuálneho vzdelávania
 • 546 notebookov v učebniach
 • 26 dataprojektorov v učebniach
 • 26 wifi routerov v učebniach
 • 292 škôl s počtom 673 notebookov s príslušenstvom