O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 4.1

Tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu na podporu kontinuálneho vzdelávania v oblastiach profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov  škôl a školských zariadení a na realizáciu programov inovatívnych metód výučby.

Cieľom aktivity je prevádzkovať portál, ktorý poskytne portfólio služieb pre vzdelávanie a podporu rozvoja PZ a OZ, predovšetkým – edukačný obsah, dištančné vzdelávanie, e-learning, on-line komunikáciu medzi účastníkmi a s účastníkmi projektu, aktuálne informácie o realizácií projektu a pod.

Popis aktivity

Funkcia:

Účelom aktivity je prevádzkovať interaktívny vzdelávací portál. Zahrňuje systém pre manažment vzdelávania, informácie o výučbových aktivitách, súvisiace oznamy, dokumenty, elektronické vzdelávacie materiály a pod.

Edukačný portál bude zahrňovať:

 • vzdelávací obsah, ktorý obsahuje vzdelávacie materiály v rôznych formátoch. Portál umožní jednoduché a rozšírené vyhľadávanie vzdelávacích materiálov a učebných zdrojov podľa kľúčových slov,
 • administratívny obsah, ktorý obsahuje register pedagogickej dokumentácie, tlačív a formulárov, právnych noriem rezortu školstva atď., pre potreby realizácie jednotlivých aktivít projektu,
 • aplikácie pre prácu so vzdelávacím obsahom a správu užívateľov, prostredníctvom ktorých bude zabezpečené publikovanie a správa vzdelávacích materiálov a rovnako aj registrácia, autentifikácia a správa užívateľov,

aplikácie pre zabezpečenie komunikácie a kooperácie užívateľov edukačného portálu, ktoré umožnia jednoduchú komunikáciu užívateľov Realizácia verejného obstarávania dodávateľov portálu.

Programovanie aplikácií podľa vytvoreného harmonogramu a požiadaviek, ich následné nasadenie do prevádzky.

Implementácia akreditovaných foriem dištančného vzdelávania do LMS systému (Learning Management System).

Spustenie systému e-vzdelávania.

Vytvorenie a implementácia databáz do portálového prostredia.

Vytvorenie informačného systému portálu o projekte.

Spustenie testovacieho a hodnotiaceho systému v portáli.

 • portálu.

Čas:

15. 10. 2009 - 31. 10. 2015

Aktivita sa bude realizovať počas celej doby trvania projektu a bude pozostávať z nasledovných činností:

Prípravná etapa: 10/2009 - 12/2011

Konštituovanie odbornej skupiny pre aktivitu.

Určenie podrobných požiadaviek na obsah a funkcionalitu portálu.

Vytvorenie harmonogramu uvedenia aplikácií do prevádzky.

Realizačná etapa: 12/2011 – 10/2015

Napĺňanie a inovácia obsahového prostredia v portáli podľa požiadaviek projektových aktivít k jednotlivým vzdelávacím aktivitám projektu, ukladanie edukačných materiálov, zadaní, atď.     

Vstupy:

Zo strany MPC bude aktivitu odborne zabezpečovať skupina odborníkov, ktorá má predchádzajúce skúsenosti z riešenia portálov a e-vzdelávacích aktivít. 

Lektorský kolektív bude pred realizáciou vzdelávacích aktivít oboznámený s e-vzdelávacími programami, edukačnými materiálmi potrebnými na realizáciu aktivít, s prostredím a funkcionalitou interaktívneho portálu.

Administrátori IT systémov budú počas realizácie projektu zabezpečovať administráciu interaktívneho vzdelávacieho portálu, prideľovať užívateľské práva lektorom a frekventantom, pravidelne aktualizovať systémy na serveroch vrátane antivírového a antispamového softvéru. Technici IT systémov zabezpečia technickú pripravenosť a systematickú údržbu technických zariadení a poskytnú technickú podporu pre projektové aktivity. Poskytnú technickú podporu centrálnej projektovej kancelárií a regionálnym projektovým kanceláriám.

Metóda:   

Aktivita tvorba a správa interaktívneho vzdelávacieho portálu bude rozdelená na nasledujúce časti:

 1. Koordinátor odbornej aktivity 4.1 spracuje v spolupráci s projektovým manažérom harmonogram realizácie aktivity.
 2. Zostavenie odbornej skupiny pre aktivitu, ktorá spracuje požiadavky na funkčnosť, kapacity, technologické predpoklady portálu ako východisko pre realizáciu verejného obstarávania portálu. Členmi skupiny bude hlavný metodik edukačného portálu a metodik edukačného portálu - interní zamestnanci organizácie, špecialista pre oblasť vzdelávania a IKT zabezpečujúci metodickú správnosť interaktívneho vzdelávacieho portálu, administrátor IT systémov - minimálne 1 interný zamestnanec organizácie na  zabezpečenie administrácie interaktívneho vzdelávacieho portálu a technik IT systémov – minimálne 2 interní zamestnanci organizácie na zabezpečenie technickej pripravenosti a údržby technických zariadení počas trvania projektu.
 3. Príprava a realizácia verejného obstarávania pre aktivitu.

Prenájom prostredia portálu vybraným dodávateľom služby, doplnenie naprogramovaného portálu o už vytvorený obsah a spustenie portálu zo skúšobnej do ostrej prevádzky.

 1. Prevádzka portálu, kde sa budú priebežne doplňovať rôzne druhy informácií a učebných zdrojov potrebných pre projekt:
 2. informácie o realizácií projektu,
 3. dokumenty potrebné na realizáciu projektu pre riadiaci, administratívny a iný personál projektu,
 4. vzdelávacie materiály pre  účastníkov (frekventantov) vzdelávacích programov,
 5. e-vzdelávacie programy,
 6. informácie súvisiace s informovanosťou o projekte a disemináciou projektu a iné.

Súčasťou aplikácie budú aj databázy pre realizáciu projektu, v ktorých sa budú uchovávať potrebné údaje:

 • databáza prístupu účastníkov a lektorov na portál počas trvania projektu,
 • databáza vybraných výstupných prác, zadaní,
 • databáza učebných zdrojov,
 • databáza fotografií zo vzdelávaní,
 • databáza materiálov potrebných k administrácii projektu.

Portál bude svojou funkčnosťou a obsahom podporovať napĺňanie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov realizácie všetkých projektových aktivít.

Frekventanti a lektori budú na edukačný portál pristupovať prostredníctvom prihlasovacích údajov vlastného užívateľského konta. Registráciu, autentifikáciu a správu užívateľov bude zabezpečovať administrátor portálu (administrátor IT systémov), ktorý bude zodpovedať aj za publikovanie a správu uverejnených informácií a edukačných materiálov.

Prehľad základnej funkcionality edukačného portálu z pohľadu administrátora - dodávateľa:

 • konfigurácia portálu a zabezpečovanie jeho funkcionality,
 • manažovanie portálových služieb, e-learningu, komunikačných a ďalších aplikácií,
 • publikovanie informácií pre frekventantov a lektorov, edukačných materiálov,
 • kategorizácia publikovaných edukačných materiálov,
 • registrácia užívateľov (on-line prihlášky záujemcov na základe formulára),
 • nastavenie prístupových práv, ich správa a organizácia,
 • monitorovanie aktivít užívateľov.

Frekventanti budú mať prostredníctvom edukačného portálu sprístupnené edukačné materiály, štúdium sa bude uskutočňovať nielen vo vyhradenom čase prezenčných stretnutí v priestoroch vzdelávacích centier, ale aj v čase a na  mieste, keď im to najlepšie vyhovuje, kde budú mať prístup na Internet.

Prehľad základnej funkcionality edukačného portálu z pohľadu frekventantov:

 • štúdium pridelených vzdelávacích materiálov vlastným tempom,

·         možnosť štúdia nezávisle od miesta (podmienka pripojenie na Internet),

·         riešenie zadaní pridelených lektorom,

·         komunikácia s lektormi,

·         výmena informácií s ostanými frekventantmi,

·         možnosť publikovať svoju prácu a podobne.

Edukačný portál umožní lektorom riadiť výučbu v jednotlivých skupinách, pripravovať zadania (študijné materiály, cvičenia, testy), priraďovať ich svojim frekventantom (jednotlivo, skupine frekventantov alebo celej študijnej skupine). Zároveň budú môcť s frekventantmi komunikovať pri vypracovávaní zadaní, vymieňať si myšlienky a názory, doplňujúce študijné materiály a pod. Celý priebeh štúdia, výsledky práce frekventantov budú mať lektori k dispozícii prostredníctvom prehľadných štatistík.

Prehľad základnej funkcionality edukačného portálu z pohľadu lektorov:

 • možnosť prideľovania študijných materiálov a zadaní frekventantom,
 • monitorovanie aktivít frekventantov,
 • sledovanie a kontrola dosiahnutých výsledkov frekventantov,
 • možnosť pripájať komentáre,
 • moderovanie diskusií a komunikovanie s frekventantmi.

Samoštúdium potrebnej teórie bude doplnené praktickými cvičeniami realizovanými vo vybraných vzdelávacích centrách, cieľom ktorých bude vypracovanie jednoduchých praktických zadaní a prípadových štúdií, prezentácií a konzultácií s lektormi.

 Komunikácia a kooperácia:

Jednou z dôležitých foriem podpory osvojovania si nových poznatkov, postupov pri riešení prevádzkových a vzdelávacích problémov a pod., bude aj zabezpečenie efektívnej komunikácie a kooperácie užívateľov na báze najnovších technologických IKT riešení. V prípade potreby budú zriadené aj tematické diskusné listy a fóra podľa druhu riešenej problematiky.