O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 3.2

Vzdelávacie aktivity zamerané na rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov  a stratégií výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je zvýšiť a obnoviť úroveň profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov  škôl a školských zariadení prostredníctvom vzdelávacích aktivít. 

Popis aktivity

Účelom aktivity je vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej PZ a OZ) vo vytvorených akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania. Vzdelávacie programy boli vytvorené na základe prieskumom identifikovaných vzdelávacích potrieb. Ponuka vzdelávania sa v priebehu realizácie projektu flexibilne prispôsobuje aktuálnym požiadavkám škôl a školských zariadení.

Po úspešnom ukončení vzdelávacích aktivít získavajú absolventi certifikát projektu a osvedčenie v súlade s aktuálne platnou školskou legislatívou. Realizované vzdelávacie aktivity sú zamerané na zvyšovanie a obnovovanie profesijných kompetencií PZ a OZ, v procese ich kontinuálneho vzdelávania, v súlade s vytvorenými profesijnými štandardmi. Vzdelávacie aktivity sú odborne zabezpečované učiteľmi pre kontinuálne vzdelávanie (UKV) z Metodicko-pedagogického centra a externými lektori – učiteľmi zo škôl a školských zariadení a vysokoškolskými učiteľmi.

Vzdelávanie sa realizuje prezenčnou, dištančnou alebo kombinovanou formou. Vybrané vzdelávacie programy sú realizované e-learningovou formou vzdelávania. Rozsah vzdelávania je určený akreditovaným vzdelávacím programom. V závislosti od zamerania, obsahu a rozsahu vzdelávacieho programu sa vzdelávanie realizuje formou jednodňových, príp. viacdňových vzdelávacích aktivít, kurzov a letných škôl a pod. Väčšina vzdelávacích aktivít prebieha priamo v školách, vo vybudovaných 265 učebniach kontinuálneho vzdelávania (UčKV).

V rámci aktivity sa tiež realizuje poradenstvo PZ a OZ k vybraným oblastiam ich profesijného rozvoja, ktoré súvisia s realizovanými vzdelávacími programami. Prostredníctvom konceptu „Líderstvo v škole“ sa realizuje vzdelávanie a poradenstvo prihláseným školským kolektívom s dôrazom na rozvoj lídrov a líderstva v škole s dôrazom na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a kultúry v školách.

 

Inovatívni a tvoriví PZ a OZ sa môžu do projektu zapojiť ako odborní poradcovia vo vzdelávaní. Spracovávajú svoje osvedčené pedagogické skúsenosti a osvedčené skúsenosti odbornej praxe (OPS/OSO), ktoré majú charakter najlepších tzv. „najlepších praxí“. Dokumenty OPS/OSO sú zverejnené na web stránke projektu a MPC a slúžia ako špecifická forma poradenstva a podpory ďalším inovatívnym a tvorivým učiteľom a odborným zamestnancom. OPS/OSO slúžia aj ako námety pre tvorbu programov kontinuálneho vzdelávania alebo ako vzdelávacie materiály pre podporu realizácie vzdelávania v realizovaných existujúcich vzdelávacích programoch.

Vybraní odborní poradcovia vo vzdelávaní tiež vykonávajú činnosti súvisiace s aktivitami klubov tvorivých pedagogických a odborných zamestnancov. Klubová činnosť je predovšetkým zameraná na prezentáciu vytvorených OPS/OSO a výmenu skúseností medzi členov jednotlivých klubov podľa ich zamerania a aprobácií.

 

Výstupy aktivity:

  • Počet vzdelávaných účastníkov v akreditovaných programoch kontinuálneho vzdelávania vytvorených v rámci NP PKR.
  • Počet absolventov vzdelávacích aktivít, ktorí získajú osvedčenie o ukončení vzdelávania podľa o požiadaviek akreditovaných vzdelávacích programov.
  • Dokumenty osvedčených pedagogických skúseností a odborných skúseností odbornej praxe (OPS/OSO).
  • Počet škôl zapojených do poradenského konceptu „Líderstvo v škole“.
  • Záverečné  práce a prezentácie v predpísaných formách štúdia.