O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 2.2

Tvorba a akreditácia programov kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov  podľa systému akreditácie v súlade s profesijnými štandardami pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov , vrátane systému ich evalvácie.

Cieľ aktivity:

Vytvoriť programy kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov .

Popis aktivity:

Funkcia:

Účelom aktivity je vytvoriť predpoklady pre úspešnú implementáciu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Aktivita bude zameraná na tvorbu programov kontinuálneho vzdelávania ( ďalej len „vzdelávací program“) pre všetky druhy kontinuálneho vzdelávania a ich následnú akreditáciu. Prostredníctvom tejto aktivity vznikne široká ponuka vzdelávacích programov na zvyšovanie si profesijných kompetencii pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, a tým bude prispievať k ich  kariérnemu a profesijnému rastu.

Čas:        

Aktivita sa bude realizovať v priebehu štyroch rokov trvania projektu a nadviaže na doterajšiu prax tvorby vzdelávacích programov v nových, zákonom stanovených podmienkach.

Vstupy:

Aktivitu budú odborne zabezpečovať odborníci z oblasti riadenia, pedagogiky, psychológie, práva a  iných oblastí súvisiacich s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti a z MPC alebo napr. z vysokých škôl, škôl a školských zariadení. resp. iní odborníci podľa obsahového zamerania vzdelávacích programov.

Metóda:

Aktivita sa bude realizovať nasledujúcimi činnosťami:

 • Koordinátor odbornej aktivity 2.2 spracuje v spolupráci s projektovým manažérom harmonogram realizácie aktivity. V priebehu realizácie aktivity bude koordinátor usmerňovať a ďalej koordinovať a monitorovať tvorbu vzdelávacích programov. Výstupy tejto koordinácie, t.j. priebežný prehľad plánovanej tvorby vzdelávacích programov na nasledujúce monitorovacie obdobie bude súčasťou príloh k priebežnej monitorovacej správe projektu.
 • Zhotovenie Príručky na tvorbu  programov kontinuálneho vzdelávania. Príručka pre tvorcov a autorov vzdelávacích programov  bude obsahovať požiadavky, odporúčania a námety  na tvorbu vzdelávacích programov podľa aktuálnej platnej legislatívy, resp. interných predpisov MPC.
 • Podstatnú časť vzdelávacích programov (575) vytvoria učitelia pre kontinuálne vzdelávanie z MPC v pozícii tvorca vzdelávacích programov. Títo budú individuálne alebo v pracovných skupinách postupne v priebehu projektu vytvárať v súlade s Príručkou na tvorbu programov kontinuálneho vzdelávania vzdelávacie programy s cieľom ich následnej akreditácie. Vzdelávacie programy budú vytvorené v súlade s profesijnými štandardami pre všetky kategórie PZ a OZ a v nadväznosti na analýzu vzdelávacích potrieb pre kategórie PZ a OZ ako aj s ohľadom na požiadavky štátnej vzdelávacej politiky a pedagogickej praxe. Vytvorené programy  musia rešpektovať zákonom stanovené požiadavky na akreditáciu vzdelávacích programov.
 • Ďalšiu časť programov (50) vytvoria odborníci z vysokých škôl, školských zariadení, resp. odborníci z iných organizácií alebo právnických osôb, ktoré majú v predmete činnosti vzdelávanie a iní odborníci podľa obsahového zamerania kontinuálneho vzdelávania  Títo budú na projekte pracovať v pozícii autor vzdelávacích programov.
 • Aby boli vytvorené vzdelávacie programy porovnateľné s európskymi trendmi, budú sa realizovať zahraničné pracovné  cesty. Ich cieľom je získanie a výmena skúseností s tvorbou vzdelávacích programov Zahraničných pracovných  ciest sa zúčastnia tvorcovia vzdelávacích programov (každá cesta v trvaní max. 4 dní).
 • Vzdelávacie programy budú vytvorené na základe doterajšej pedagogickej praxe a výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb (aktivita 2.1).
 • Pred akreditáciou vzdelávacích programov prebehne ich hodnotenie s cieľom odstrániť v nich prípadné nedostatky a zvýšiť ich kvalitu. Napr. pôjde o posúdenie vzdelávacieho programu recenzentmi ( max. 2 recenzné posudky na jeden vzdelávací program)
 • Za administráciu spojenú s predkladaním vytvorených vzdelávacích programov na akreditáciu, ako aj za posúdenie vecnej a obsahovej komplexnosti predkladaných programov a posúdenie ich súladu s aktuálne platnou legislatívou bude zodpovedať odborný zamestnanec pre akreditáciu.
 • Vytvorené vzdelávacie programy budú posúdené Akreditačnou radou ako poradným orgánom MŠVVaŠ SR pre akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania, ktorá v súlade s platnou legislatívou posúdi návrhy vzdelávacích programov a rozhodne o pridelení, resp. nepridelení akreditácie.
 • Akreditované vzdelávacie programy spracuje odborný redaktor a grafik. MPC ich po zaradení do svojej ponuky vydá v Ponukovom katalógu programov kontinuálneho vzdelávania, ktorý bude aktualizovaný a vydaný raz v každom školskom roku počas realizácie projektu, t.j. celkom 4x ( prvý katalóg bude vydaný na školský rok 2010/2011) v náklade max. 400 ks na každé vydanie. Katalógy budú distribuované na školy a na školské zariadenia podľa distribučného zoznamu cieľovej skupiny národného projektu.
 • MPC zabezpečí publicitu vytvorenej ponuky vzdelávacích programov v školách a školských zariadeniach, inštitúciách verejnej a štátnej správy v rezorte školstva, zriaďovateľov a pod., tlačovinami, zverejnením na svojich internetových stránkach a následne na portáli, na vzdelávacích podujatiach a pod.

 

Výstupy aktivity:

1 Metodika tvorby programov kontinuálneho vzdelávania.

625 novovytvorených programov kontinuálneho vzdelávania podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a ich následná akreditácia.

 Z toho:

 • 250 aktualizačných vzdelávacích programov
 •  170 inovačných vzdelávacích programov
 • 30 špecializačných vzdelávacích programov
 • 10 kvalifikačných vzdelávacích programov
 • 10 vzdelávacích programov funkčného inovačného vzdelávania
 • 10 vzdelávacích programov špecializačného inovačného vzdelávania
 • 2 vzdelávacie programy: 1 program k prvej atestačnej skúške a 1 k druhej atestačnej skúške
 • 30 e-vzdelávacích aktualizačných programov v e-learningovej podobe

20 e-vzdelávacích inovačných v e-learningovej podobe