O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 2.1

Analýza vzdelávacích potrieb jednotlivých cieľových skupín pedagogických a odborných zamestnancov   škôl a školských zariadení.

Cieľ aktivity

Vytvoriť analýzu vzdelávacích potrieb cieľových skupín vo vzťahu k cieľom a obsahom vzdelávacích    programov kontinuálneho vzdelávania.

Popis aktivity

Funkcia:  

Identifikácia a analýza vzdelávacích potrieb majú umožniť presné zacielenie vzdelávania vo vzťahu k reálnym potrebám pedagogickej praxe, skutočný záujem pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov o vzdelávacie aktivity. Zámerom tejto aktivity je vymedzenie okruhov vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení tak, aby na základe zistení bolo možné vytvárať vzdelávacie programy.

Čas:

Analýza vzdelávacích potrieb bude prebiehať v štyroch etapách, počas štyroch kalendárnych rokov trvania projektu tak, aby poskytla podklady pre tvorbu vzdelávacích programov.

Vstupy: 

Aktivitu budú odborne zabezpečovať  odborníci z MPC, škôl a školských zariadení a iní odborníci podľa obsahového zamerania analýzy alebo prieskumu vzdelávacích potrieb. V rámci aktivity budú uskutočňovať jednotlivé úlohy tieto pracovné pozície: metodológ analýzy vzdelávacích potrieb, metodik prieskumu vzdelávacích potrieb a konzultant pre identifikáciu vzdelávacích potrieb. Odborníci v pozícii metodológ analýzy vzdelávacích potrieb a metodik prieskumu vzdelávacích potrieb vytvoria metodiky. Zber údajov zabezpečia odborníci v pozícii metodik prieskumu vzdelávacích potrieb. Prieskum vzdelávacích potrieb bude realizovaný aj externe podľa platnej legislatívy.

Metóda

Aktivita zahrňuje nasledujúce činnosti:

  • Koordinátor odbornej aktivity 2.1 spracuje v spolupráci s projektovým manažérom harmonogram realizácie aktivity. Harmonogram bude priebežne aktualizovaný v monitorovacích správach projektu.
  • Vytvorenie Metodiky analýzy vzdelávacích potrieb, v ktorej budú spracované: východiská, metódy vzdelávacích potrieb,  metodika zisťovania vzdelávacích potrieb a postupy a pokyny k analýze vzdelávacích potrieb. Metodika analýzy vzdelávacích potrieb bude slúžiť odborníkom v pozícii metodik prieskumu vzdelávacích potrieb, ktorí budú realizovať prieskum vzdelávacích potrieb a v zmysle metodiky a jej pokynov vypracujú správy z čiastkovej analýzy vzdelávacích potrieb. Tieto správy budú podkladom pre štúdie analýzy vzdelávacích potrieb.
  • Vytvorenie Metodiky prieskumu analýzy vzdelávacích potrieb, podľa ktorej sa budú realizovať prieskumy v teréne v školách a školských zariadeniach a ich následné analýzy. Tieto prieskumy budú zabezpečované externe podľa platnej legislatívy.
  • Zber údajov v teréne (v školách a školských zariadeniach). Zber vykoná metodik prieskumu vzdelávacích potrieb podľa Metodiky analýzy vzdelávacích potrieb. Zber bude vykonávaný aj externe podľa Metodiky prieskumu analýzy vzdelávacích potrieb.
  • Priebežne počas realizácie projektu bude prostredníctvom samostatných položiek v dotazníku alebo samostatnej časti dotazníka pre účastníkov vzdelávacích podujatí (aktivita 3.2) zisťovaná miera uspokojenia vzdelávacích potrieb PZ a OZ v rámci absolvovaného vzdelávacieho programu a ďalšie vzdelávacie potreby účastníkov vzdelávaní. Tieto budú spracované v evalvačných výstupoch zo vzdelávacích programov, ktoré budú spracované do 4 evalvačných správ. Tieto evalvačné správy budú súčasťou štúdií vzdelávacích potrieb PZ a OZ.
  • Výsledkom aktivity budú 4 štúdie vzdelávacích potrieb a požiadaviek škôl a školských zariadení (jedna na každý kalendárny rok počas realizácie projektu) definujúce očakávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od vzdelávacích programov. Vzdelávacie potreby vymedzia rámce vzdelávacích programov.

 

Výstupy aktivity:

Metodika analýzy vzdelávacích potrieb.

Štúdie vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.