O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 1.1

Tvorba, inovácia a implementácia profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pre kategórie, kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vrátane zavedenia systému ich evalvácie a permanentnej inovácie.

Cieľ aktivity

Vytvoriť predpoklady a nástroje na zabezpečenie inštitucionálnej kvality škôl a školských zariadení. Tvorba a implementácia profesijných štandardov, pre všetky kariérové stupne a pozície pedagogických a odborných zamestnancov   škôl a školských zariadení.

Popis aktivity

Funkcia:

Účelom aktivity je vytvoriť resp. inovovať a implementovať profesijné štandardy pre kategórie, podkategórie kariérové stupne a kariérové pozície PZ a OZ ako predpoklad a nástroje inštitucionálnej kvality škôl a školských zariadení.

Čas:        

Aktivita sa bude realizovať v priebehu štyroch rokov trvania projektu.

Vstupy:

Aktivitu budú odborne zabezpečovať odborníci z MPC, vysokých škôl, škôl a školských zariadení, resp. iní odborníci podľa obsahového zamerania aktivity 1.1

Budú vytvorené tri pracovné skupiny. Prvá pracovná skupina vytvorí Metodiku tvorby profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií a pilotného overovania nástrojov a profesijných štandardov v praxi ( ďalej len „ metodika profesijných štandardov“). Druhá pracovná skupina vytvorí nové resp. inovuje už existujúce profesijné štandardy. Profesijné štandardy posúdia oponenti. Nadväzujúc na výstupy prvej a druhej pracovnej skupiny budú vytvorené nástroje hodnotenia rozvoja  profesijných kompetencií.

V rámci pilotného overovania sa profesijné štandardy a nástroje hodnotenia profesijných kompetencií (ďalej len „nástroje hodnotenia“) overia v praxi na 1 vybranej škole v Bratislavskom kraji. Overenie vykonajú overovatelia, pedagogickí zamestnanci školy, na ktorej sa uskutoční pilotné overovanie. Tretia pracovná skupina, supervízori evalvácie, budú vykonávať dohľad a poskytovať poradenstvo overovateľom.

Metóda:   

Aktivita zahrňuje nasledujúce činnosti:

 •  Koordinátor odbornej aktivity 1.1 spracuje v spolupráci s projektovým manažérom harmonogram realizácie aktivity. Harmonogram bude priebežne aktualizovaný v  monitorovacích správach projektu.
 • Vytvorenie prvej pracovnej skupiny na spracovanie metodiky profesijných štandardov, podľa ktorej budú vytvárané profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie, kariérové stupne a pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa aktuálne platnej legislatívy.
 • Na získanie a porovnanie skúseností s tvorbou profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia absolvujú vybraní členovia prvej, druhej a tretej pracovnej  skupiny zahraničné pracovné cesty do krajín EÚ(napr. Holandsko, Nemecko, Veľká Británia, Česká republika pod.) .
 • K tvorbe metodiky profesijných štandardov a k tvorbe súboru profesijných štandardov ako aj k samotnému pilotnému overovaniu sú potrebné preklady odborných textov a publikácií. Členovia všetkých troch pracovných skupín na základe štúdia prekladov odborných textov a publikácii zo zahraničných zdrojov (krajiny EÚ ako napr. Holandsko, Nemecko, Veľká Británia, resp. iné krajiny) komparatívnou metódou posúdia relevantnosť zahraničných modelov profesijných štandardov a ich využitia v praxi pre spracovanie východiskových materiálov pre prácu pracovných skupín.
 • Druhá pracovná skupina vytvorí resp. inovuje spolu max. 45 profesijných štandardov, pre  kategórie, podkategórie,  kariérové stupne a kariérové pozície pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Profesijné štandardy budú navrhnuté podľa schválenej  metodiky profesijných štandardov  a budú vychádzať z odborných skúseností členov pracovnej skupiny získaných v odbornej praxi.
 • Oponenti posúdia návrhy profesijných štandardov na základe kritérií spracovaných v metodike profesijných štandardov. Každý profesijný štandard bude posúdený dvoma oponentmi. V prípade rozdielnych stanovísk sa vypracuje tretí posudok od tretieho oponenta (max. 135 posudkov). Podľa výsledkov posúdenia budú návrhy štandardov odporučené na ich pilotné overovanie alebo na prepracovanie späť do druhej pracovnej skupiny.
 • Následne budú vytvorené nástroje hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v nadväznosti na súbor profesijných kompetencií obsiahnutých v profesijných štandardoch. Vytvorí sa max. 300 nástrojov hodnotenia. Každý nástroj hodnotenia bude obsahovať odporúčania na jeho aplikáciu v praxi. Rozsah každého nástroja bude max. 1 autorský hárok.
 • Pilotné overovanie profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia bude realizované  overovateľmi z radov zamestnancov pilotnej školy. Proces pilotného overovania sa uskutoční v zmysle cieľov a kritérií uvedených v metodike profesijných štandardov. Z pilotného overovania na škole bude overovateľmi spracovaná záverečná správa so zisteniami z overovania. Tretia pracovná skupina, supervízori evalvácie, zabezpečí dohľad a poskytne odborné poradenstvo overovateľom na škole pri overovaní profesijných štandardov a  nástrojov hodnotenia. Výstupom tretej pracovnej skupiny bude evalvačná správa z pilotného overovania, obsahujúca návrhy na korekcie k profesijným štandardom a nástrojom hodnotenia.

 

 • Tvorcovia profesijných štandardov a tvorcovia nástrojov hodnotenia zapracujú do existujúcich návrhov profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia korekcie v zmysle návrhov z evalvačnej správy z pilotného overovania v školách a školských zariadeniach.
 • Vydanie Katalógu profesijných štandardov a nástrojov hodnotenia rozvoja profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov v tlačenej verzií, v náklade 400 ks určenom prioritne pre školy, školské zariadenia, prípadne pre organizácie verejnej správy (VÚC) a štátnej správy (KSÚ), ktoré sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v regiónoch cieľa Konvergencia. . Redakčne katalóg pripraví odborný redaktor, graficky ho upraví grafik.
 • Výsledky aktivity budú prezentované na 1 konferencii (spolu pre max. 200 účastníkov) a 1 odbornom seminári (spolu pre max. 100 účastníkov)určených  pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a zástupcom zriaďovateľov škôl a školských zariadení v Bratislavskom kraji. Konferenciu a odborný seminár budú viesť lektori (na  konferencii sa zúčastní priemerne 15 lektorov), na seminári sa zúčastní priemerne 5 lektorov). Z konferencie a seminára bude vydaný Zborník príspevkov z konferencie a seminára Bratislavského kraja  v počte 200 ks. Redakčne zborník pripraví odborný redaktor a graficky ho upraví grafik.

 

Výstupy aktivity:

Vytvorená Metodika tvorby profesijných štandardov a nástrojov overovania profesijných kompetencií. Vytvorené profesijné štandardy a vytvorené nástroje overovania profesijných kompetencií pre vybrané kategórie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení vydané v Katalógu profesijných štandardov, odborné konferencie a semináre.