O projekte

Kalendár podujatí

Aktivita 3.1

Tvorba učebných zdrojov, metodík a odborných publikácií, vrátane digitálnej formy, pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  škôl a školských zariadení.

Cieľ aktivity

Vytvoriť učebné zdroje pre lektorov a učebné zdroje (odborné publikácie, učebné texty, metodické príručky, pracovné zošity, pracovné listy, učebné pomôcky) pre pedagogických a odborných zamestnancov  vrátane digitálnej formy.

Popis aktivity

Funkcia:

Účelom aktivity je vytvoriť predpoklady na úspešnú implementáciu vytvorených vzdelávacích programov Zmyslom učebných zdrojov (UZ) je sprostredkovanie vybraných poznatkov, skúseností a príkladov osvedčených postupov pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení v tlačenej alebo elektronickej podobe. Učebné zdroje majú umožniť jednoduchý, rýchly a účinný prístup k poznatkom počas realizácie projektu. Sú významným prvkom udržateľnosti projektu po jeho ukončení.

Čas: 

Aktivita sa bude realizovať v priebehu trvania projektu od v nadväznosti na identifikáciu a analýzu vzdelávacích potrieb, vývoj vzdelávacích programov, tvorbu profesijných štandardov a realizáciu vzdelávacích aktivít. Postupne sa budú vytvárať odborné a edukačné materiály ako sú - odborné publikácie, učebné texty,  metodické príručky, pracovné zošity, učebné pomôcky a pod., na zefektívnenie vzdelávacích aktivít (aktivita 3.2).. Učebné zdroje sa budú tvoriť postupne aj v digitálnej forme. Ich prostredníctvom sa bude napĺňať cieľ národného projektu, t. j. vytvoriť efektívny systém kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení na rozvoj kľúčových kompetencií a zvyšovanie ich kvalifikácií v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

    

Vstupy:

 

                 Koordinátor odbornej aktivity 3.1 vypracuje požiadavky na tvorbu UZ vo forme Príručky na tvorbu učebných zdrojov.. Autormi a recenzentmi UZ budú odborníci z MPC, vysokých škôl, škôl a školských zariadení, resp. iní odborníci podľa obsahového zamerania vzdelávacieho programu.  Autori UZ budú zároveň tvorcovia/autori akreditovaných vzdelávacích programov, ktorí si môžu v prípade potreby prizvať ďalších spoluautorov. Autori sú povinní predložiť učebné zdroje v dohodnutom čase, kvalite a rozsahu podľa zadaných požiadaviek v príručke. Koordináciu tvorby učebných zdrojov v projekte zabezpečí koordinátor aktivity 3.1.

 

Metóda:   

Aktivita zahrňuje nasledujúce činnosti:

  • Vypracovanie Príručky na tvorbu učebných zdrojov, ktorá bude obsahovať požiadavky (pokyny) na tvorbu UZ k akreditovaným vzdelávacím programom vytvoreným v rámci projektu. Príručka bude vychádzať z aktuálnej smernice MPC o edičnej činnosti.
  • Vytvorenie učebných zdrojov k vytvoreným akreditovaným vzdelávacím programom (aktivita 2.2) ako podporného materiálu pre realizáciu vzdelávacích aktivít projektu (aktivity 3.2). Učebné zdroje budú vytvorené pre potreby lektorov a účastníkov podľa vzdelávacích programov. Učebnými zdrojmi budú odborné publikácie, metodické príručky, pracovné zošity CD/DVD, video nahrávky a iné formy učebných materiálov a pomôcok nevyhnutných na dosiahnutie inovácií v oblasti obsahu a metód výchovno-vzdelávacej činnosti s cieľom maximálne skvalitniť výstupy vzdelávania a rozvíjať tak efektívny systém kontinuálneho vzdelávania..
  • Učebné zdroje budú on-line sprístupnené na webovej stránke MPC a v edukačnom portáli (po jeho spustení) pre čo najväčší počet pedagogických a odborných zamestnancov. Spracovanie 

e-vzdelávacích programov pre potreby edukačného portálu zabezpečí  odborný pracovník na spracovanie e-vzdelávacích programov.

  • Recenzenti vytvoria recenzie UZ podľa Príručky na tvorbu učebných zdrojov. Na každý učebný zdroj sa vypracujú min. 2 recenzie. Zámerom recenzií je dosiahnuť vysokú kvalitu vytvorených učebných zdrojov. Recenzný posudok bude obsahovať návrhy na dodatočné korekcie UZ alebo odporučenie na jeho vydanie. Autori UZ zohľadnia a prepracujú UZ v zmysle pripomienok a odporúčaní recenzentov.
  • Následne autor odovzdá UZ na redakčné a grafické spracovanie.

 

Výstupy aktivity:

1 metodika tvorby učebných zdrojov

učebné zdroje pre 625 vzdelávacích programov v rozsahu 3.181 autorských hárkov v printovej a digitálnej podobe